Tune IF Fodbold Håndbog udgave 2023          Kan hentes som pdf HER

 

Vi byder dig velkommen i Tune IF´s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

 

Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst mulige viden om de praktiske forhold, der har betydning for deres arbejde i klubben.

Nærværende håndbog er tænkt at skulle fungere som et værktøj i forbindelse med såvel  træningen som i forbindelse med kampe, stævner etc.

Det har således været formålet med denne håndbog at give de oplysninger, der er nødvendige for, at du så problemfrit som muligt kan udøve din trænergerning.

Håndbogens indhold er nøje vurderet for at tilgodese dette bedst muligt, men den kan måske blive bedre, og dertil behøver vi din hjælp.

Finder du gennem din brug af bogen, at den har mangler, hører vi gerne herom, således at det kan komme dine kollegaer til gode.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

- Det er klubbens hensigt:

- Gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

- I samarbejde med de andre afdelinger, at unge får mulighed for meningsfuldt og aktivt sportsligt samvær med henblik på positiv udnyttelse af fritiden.

- At uddanne kvalificerede ledere og trænere.

- At klubbens hold på værdig og sportslig vis skaber rammer for korrekt adfærd og opførsel i relation til idrættens opdragende virkning.

- At fastholde socialt samvær og udvikle klubmiljø.

- At alle medlemmer kan spille fodbold uanset hvilke færdigheder de besidder.

- At alle implicerede parter i afdelingen gennem samarbejde og i fællesskab løser de opgaver og problemer der eventuelt opstår.

Vi ønsker at trænerne følger udviklingen fra DBU og SBU for hvad spillerne skal kunne med hensyn til teknik, taktik og fysik.

 

 

Trænere og ledere.

Alle som har lyst til at dygtiggøre sig ved deltagelse på trænerkursus, vil få dette tilbudt, hvor klubben vil betale for mindst et kursus om året, dog er der trænere hvormed, der er skrevet en skriftlig aftale, hvor dette vil fremgå.

Bestyrelsen lægger vægt på, at trænerne holder sin viden ved lige og dygtiggøre sig.

Alle har et medansvar for at klubben fungerer, og overholder tilmeldte unions love og bestemmelser, samt at få alle spillerne med til kampe.

Evt. udlevering af træningsdragt, nøgler, fløjte m.m., bør så vidt muligt anvendes i din ledergerning for fodboldafdelingen, og skal afleveres efter endt virke for Tune IF, hvis andet ikke er aftalt.

Børneattester.

Det er lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle trænere, instruktører, holdledere og andre voksne, der færdes fast i klubben og har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig.

 

På Tune Idrætsforenings hjemmeside http://www.tune-if.dk under fodboldafdelingen, finder du nyttige og aktuelle oplysninger om kontaktpersoner, telefonnumre, banefordeling og træningstider ude og inde, opgavefordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne, indmeldelsesblanket, sæsonstart, afslutning og banefordeling mv.

Trænerne bestemmer selv deres træningstider udendørs, dog kan bestyrelsen ændre på dette, såfremt der ikke er plads på banerne.

Bestyrelsen udarbejder fordeling af indendørstider og kunstbane, dog i samarbejde med trænere og holdledere.

Det er trænernes ansvar, at træningen starter i rimelig tid før opstart på forårssæsonen og efterårssæsonen. Sæsonen afsluttes med sammenkomst for holdene, trænere og holdledere efter udendørs sæsonafslutning.

 

Træningskampe.

Trænerne sørger selv for træningskampe, som kan planlægges inden for egne tildelte træningstider. Der er dog mulighed for at lave træningskampe uden for egen træningstid, efter aftale med banefordeler, som skal underrettes om alle træningskampe.

 

 

Baner og omklædning.

Der er omklædningsrum og baner til rådighed for alle hold. På opslagstavlen ved omklædningsrummene kan læses hvilke omklædningsrum og bane der skal benyttes til kampe.

Det er desuden trænerens opgave at sørge for god orden og opførsel, såvel på banen som i omklædningsrummet efter træning og kamp.

Frist ikke svage sjæle, så husk at samle alle værdigenstande, og tag dem med på banen.

 

Bold rum – bolde – net med videre.

”Brik” til dørlås.

Er man træner eller leder i Tune IF Fodbold kan man få udleveret en ”brik” til relevante døre.

Dette gøres ved henvendelse til hal-kontoret.

Hvert hold har sit eget skab i depotrummet til opbevaring af bolde, toppe, overtrækstrøjer, lægetaske mv.

Bolde uden luft lægges i kassen i boldrummet, så den ansvarlige for materialer kan vurdere om bolde skal smides ud eller til reparation.

Der er kun adgang for spillere i depotrummet medfølgende træner. Det er et fælles ansvar at holde depotrummet ryddeligt

 

Indmeldelse foretages via hjemmesiden.

 

Kontingent opkræves en gang om året, 1. marts, og gælder frem til 1. marts året efter. Kontingent skal opfattes som køb af et "medlemskab". Forstået således, at man ikke får penge tilbage, hvis man f.eks. har været syg i en måned.

Der kan dog i særlige tilfælde, f.eks. efterskole-ophold, tilbagebetales op til 50% af kontingentet.

Efter 1. september ydes der ingen refusion.

Satser for de enkelte hold kan ses andet steds på hjemmesiden. Man kan ikke registreres i KampKlar hvis man ikke har betalt kontingent.

Tilmeldingsblanket findes online andet steds på hjemmesiden.

Udmelding skal meddeles kassereren skriftligt. Det skal her bemærkes, at man betragtes som aktiv, og dermed kontingentpligtig, indtil skriftlig udmeldelse er modtaget af kassereren.

 

DBU KampKlar.

Stort set alle klubbens hold deltager i turneringer arrangeret af DBU. For at den enkelte spiller kan deltage i holdets turneringskampe kræves det, at man er registreret i DBU-systemet "KampKlar".

For at kunne blive tilknyttet KampKlar skal man endvidere have betalt kontingent til Tune IF Fodbold.

Oplysninger/information om KampKlar for både trænere og spillere/forældre kan findes på DBU's hjemmeside og hos ungdomsformanden.

 

Udelukkelse af spillere.

Det er trænerens ret at bortvise en eller flere spillere fra en træningsdag eller kamp ved dårlig opførsel eller lignende. Karantæne kan i særlige tilfælde gives efter forudgående samråd med bestyrelsen. I disse tilfælde sker henvendelsen til bestyrelsen, som behandler sagen.

 

Skader under træning og kamp.

Klubben har ingen forsikring, der dækker spillere i tilfælde af skader. Ved større skader skal hjemmet altid underrettes. Alle spillere/ledere er sikret kørsel med Falck ved skade, dog kan ledsageren til den tilskadekomne ikke forvente hjemtransport fra skadestuen, hvis der er indlæggelse af tilskadekomne. Tune IF´s Falck-nr. 74313373.

 

Tune IF´s spilledragt er pt. gul trøje med blå bukser og blå strømper. Klubben anskaffer i samarbejde med sponsorer spillesæt til holdene. Disse spillesæt er klubbens ejendom, men administreres af træneren. Tøjet bør følge holdet og ikke udleveres til spillerne. Træneren opfordres til at lade spillerne vaske spille-sættene på skift.

 

Træningstøj til medlemmerne

Der er mulighed for spillerne at købe følgende træningssæt via vores samarbejdspartner

Sport Direct, Taastrup. Se aktuelle tilbud på https://www.sport-direct.dk/taastrup

 

Bestyrelsen ønsker at Klub-Nyt i Tune Posten benyttes til presseomtale i forbindelse med kampe og som minimum hvis man har deltaget i et stævne. Har du indlæg til klubnyt skal det sendes til formanden, som videresender til redaktøren.

 

Kørsel til udekampe.

Træneren skal sørge for transport til udekampe. Det mest brugte er at udarbejde en kørselsplan som udleveres til spillerne, hvor forældrene selv bytter indbyrdes. Husk dog at få tilbagemelding om dette.

 

Klubben stiller dommere til de kampe hvor DBU eller RAF ikke stiller dommere. Dette gælder dog ikke for 3-mands og 5-mandsbold, hvor det er trænerens eget ansvar at stille med dommer til kampen. Er der en dag hvor en dommer udebliver, har man selv pligt til at skaffe en substitut eller dømme kampen selv. Kampen skal altid afvikles i henhold til de gældende regler af DBU og RAF.

Dommerlisten på vores lokale dommere kan ses andet steds på hjemmesiden.

 

Aflysning eller flytning af kampe.

Hvis gartner eller stadioninspektør skønner, at banen pga. vejr eller andet ikke kan benyttes, skal dette meddeles til banefordeler hurtigst muligt. Denne vil sørge for kontakt til modstander, dommer og union.

Husk i god tid at undersøge, hvornår dine spillere ikke kan spille på grund af ferier, lejrskole, m.m.

Flytninger af hjemmekampe skal altid meddeles banefordeler, ligesom flytninger af udekampe skal meddeles til postansvarlig for klubben, som pt. er ungdomsformanden.

 

Protester overfor andre klubber, utilfredshed med dommer eller tilsvarende skal ske med ungdoms- eller seniorformandens godkendelse, og denne skal kontaktes hurtigst muligt efter kampen.

 

Fodboldafdelingens klubhus.

De enkelte årgange har mulighed for at låne klubhuset, eksempelvis til taktikmøder, forældremøder, sociale arrangementer etc..

Klubhuset afleveres efter lån, i ryddelig og rengjort stand.

Booking af klubhuset skal ske hos den klubhusansvarlige.

Efter et arrangement er det vigtigt at sidste person sørger for aflåsning, lukning af vinduer, slukke lys og andet.

Adgang med fodboldstøvler i klubhuset er ikke tilladt og man bedes benytte hylden til tasker.

 

Fodboldens venner.

Tune IF har en støtteforening, Fodboldens Venner, som yder støtte til ungdomsarbejdet. På nuværende tidspunkt er der oprettet en fond, som sikrer et fast årligt afkast. Tilskud søges igennem fodboldafdelingens bestyrelse.

Trænere bør opfordre spillernes forældre til at melde sig ind i Fodboldens venner.

 

Trænermøder for ungdom.

Der afholdes trænermøder efter behov.

 

Der inviteres til fælles afslutningsfest for alle klubbens trænere og ledere i oktober/november – hhv. for ungdomsspillere, hvor der spilles et lille stævne og for seniorer

 

Rejser/Stævner.

Det tilstræbes at klubbens ungdomshold får mulighed for at deltage i stævner, udlands eller indlands minimum én gang inden de bliver seniorer.

Dog skal der tages hensyn til de enkelte gruppers antal spillere og fodboldmæssige kunnen. Alle i gruppen skal have mulighed for at komme med.

Der skal ydes tilskud i forhold til bestyrelsens fastsatte budget.

Ansøgning for tilskud til stævner med overnatning, bør fremsendes senest den 1. november året før deltagelse.

Det er muligt for alle ungdomshold at deltage i 2 stævner uden overnatning pr. sæson, dog kan der søges om deltagelse i flere stævner uden overnatning.