Referat fra Tune IF’s hovedgeneralforsamling tirsdag den 12. maj 2015.

Side 1 af 3

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:

Aage Jørgensen valgtes.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

2. Valg af 2 stemmetællere:

Lene Barslund og Leif Sørensen valgtes.

 

3. Hovedformandens beretning ved Sven Edelmann:(evt. meddelelser fra afd.formændene).

Sven Edelmann fremlagde beretningen.

Beretningen findes på foreningens hjemmeside.

Greve Kommune afholder møde om flygtninge den 4. juni i Tune-Hallen.

 

  • Anne Andersen udtrykte betænkelighed ved udsigten til, at Klub-Nyt fremover kun vil være at finde på hjemmesiden.

  • Lene Barslund foreslog et samarbejde med Tune Bibliotek om en evt. printudgave af Klub-Nyt.

  • John Poulsen spurgte til annoncer på hjemmesiden. Sven svarede, at størrelsen heraf er ukendt.

  • Kurt B. Larsen forhørte sig om Imageudvalgets medlemmer.

  • Lene Barslund gjorde opmærksom på erkendelse af, at yngre demente synes at have gavn af hård fysisk aktivitet.

 

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

 

Ingen meddelelser fra afd. formænd.

 

4. Revideret regnskab ved Fritz Jüngling:

Fritz Jüngling gennemgik i hovedtræk regnskabet, som også findes på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

4.a. Revideret Hal-regnskab ved Aage Jørgensen:

Aage Jørgensen læste formandens beretning op og gennemgik regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

Årets største opgave var renovering af Cafeteriet til 1,1 mio. kr.

Kommende opgaver: Nyt tag på Hal-2, forventes i sommer.

Nyt musikanlæg i Hal-2, uge 26.

Tilkobling til Tune Kabelnet

Ansøgt om fornyelse af lysanlæg på kunststofbanen.

 

Regnskabet viste indtægter på: 3.863.000 kr.

og udgifter på: 3.900.000 kr.

Fremført til næste år: 642.000 kr.

 

5. Indkomne forslag:

 

6. Valg:

a.a. Sven Edelmann genvalgtes.

 

a.b. Dorthe Toftebjerg valgtes som hovedkasserer.(Ifølge vedtægterne er valget for ét år).

 

  1. Villy Jensen og Pauli Christensen genvalgtes, og Lotte Jensen valgtes til forretningsudvalget.

 

  1. Lene Odgaard valgtes som suppleant til forretningsudvalget.

 

Generalforsamlingen godkendte, at forretningsudvalget senere suppleres med endnu en suppleant.

 

  1. Jørgen Ypkendanz og Brian Hemmingsen valgtes som hovedrevisorer.

Lis Hansen valgtes som revisorsuppleant.

 

  1. Til Tune-Hallernes forretningsudvalg genvalgtes:

Aage Jørgensen som kasserer.

Peter Mygind som bestyrelsesmedlem.

Michael Olsen og Peter Hørsted som suppleanter.

 

7. Eventuelt:

- Sven Edelmann udtrykte ærgrelse over den ringe stabilitet i Greve Kommunes Kulturforvaltning.

- Lis Hansen opfordrede politikerne til at overveje de vilkår, de byder medarbejderne.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Tune, den 19. maj 2015

 

Referent: Claus Christiansen Dirigent: Aage Jørgensen