Hovedgeneralforsamling den 12. maj 2015

 

Formandens beretning

Indledning:

Ved general forsamlingen 2014 kom der et forslag om at støtte familier med dårlig økonomi og deres børns deltagelse idrætsaktiviteter.

Vi har behandlet det i forretningsudvalget, og vi har gentagne gange mundtligt og skriftligt rykket forslagsstillerne for oplæg til regler, der kunne ligge til grund for det endelige oplæg. Da vi ikke har fået nogen form for tilbagemelding, har vi besluttet at lukke sagen.

Der kan søges støtte hos DIF og i Greve Kommune.

2014 var året, hvor Tune IF kunne fejre sin 90 års fødselsdag.

En forening fra fortid til nutid og fremtid.

Idræts- og kulturelle aktiviteter.

Sociale tiltag.

Medlemsudviklingen i 2014 og forventninger til 2015

Ser vi på tal, ser det ud som følger:

Medlemmer i alt

0-12 år

13-18 år

19-24 år

25-59 år

60- > år

i alt

             

2013

1752

389

187

1183

970

4481

2014

1725

436

164

1105

965

4395

2015

1928

488

218

1121

967

4722

Bag det samlede tal ser vi tilbagegang og fremgang, jeg skal her pege på et par af de væsentlige tal.

Gymnastik og CBL går lidt tilbage, Trim og Svømning går frem. Badminton og Tennis har det svært. Badminton på landsplan forbløder, vi har holdt møder med bestyrelsen, vi har set på 2 badminton-foreninger, der går mod strømmen og forøger sit medlemstal. Den ene vil om kort tid besøge Tune IF.

Det er dejligt at se den optimisme, der er i alle vore aktiviteter om medlemstallet for 2015.

Regnskab 2014:

Som indledning skal jeg sige, at Tune IF har en stærk økonomi, og vi kommer ud af 2014 med et overskud på over 400tkr.

Overskuddet kommer primært fra CBL og Svømning. CBL sparer op til selv at betale en større udbygning.

Driftsregnskab for 2014

Hovedforeningen

Udgifter

Indtægter

Resultat

2013

Tilskud fra Greve Kommune

 

474.378,00

 

530808

Tilskud udbetalt til afdelingerne

474.378,00

   

-530808

Driftstilskud fra afdelingerne

 

283.335,00

 

289793

Kontingenter

 

300,00

 

300

Gaver og andre indtægter

 

13.000,00

 

7490

Renteindtægter

 

4.225,23

 

3202

Indtægter i alt

   

300.860,23

300785

         

Udgifter

Idrætsfest

30.456,61

   

23082

Generalforsamling

5.793,00

   

4819

90 års reception

32.346,00

     

Møder

38.496,00

   

39052

Kontingenter

13.425,00

   

10000

Kontorartikler og småansk.

2.770,45

   

826

Porto, telefon og internet

7.875,75

   

8206

Div. udgifter

4.105,00

   

3492

Gaver & pokaler

7.251,20

   

7137

Forsikring

17.264,79

   

16638

EDB

6.688,33

   

3908

Sekretærudg. excl. Klub-Nyt

41.575,00

   

39394

Omkostninger i alt

   

208.047,13

156554

Resultat excl. K-N og udvalg

   

92.813,10

144.231

Klub-Nyt

339.250,48

258.710,00

-80.540,48

-87638

Resultat HF ekskl. udvalg

   

12.272,62

56.593

         

Center for Bedre Livskvalitet

1.337.658,00

1.617.528,00

279.870,00

209121

Karate

20.332,80

25.247,14

4.914,34

1285

Bridge

9.015,00

10.605,00

1.590,00

938

Undervisningsprojekter

96.289,30

96.313,70

24,40

 

Netcafe - undervisning

7.349,94

24.600,00

17.250,06

12143

Tunehal 3

250.329,13

311.708,00

61.378,87

104715

Tunehal 3 - hensæt. af oversk.

   

-61.378,87

-104715

         

Hovedforeningens resultat

 

2.645.572,07

315.921,42

280.080

Afdelingerne

       
 

273.531,00

271.306,00

-2.225,00

67168

 

6.103,00

8.183,00

2.080,00

2655

 

1.567,00

4.250,00

2.683,00

8791

 

910.645,00

876.600,00

-34.045,00

3049

 

255.810,00

288.871,00

33.061,00

1134

Håndboldafd.

554.283,00

564.387,00

10.104,00

94889

 

12.072,00

17.914,00

5.842,00

-5217

Svømmeafd.

1.261.045,00

1.345.329,00

84.284,00

23538

 

106.294,00

118.636,00

12.342,00

22077

 

80.762,00

58.374,00

-22.388,00

5351

Afdelingernes resultat

3.462.112,00

3.553.850,00

91.738,00

223.435

         

Tune I F's resultat

   

407.659,42

503.515

Under aktiver kan vor andel af Hallerne ses:

Det skal bemærkes, at vor betaling til Hal-1 og Hal-2 er opgjort til anskaffelsessum, og at vort gamle klubhus og grund indgik i handlen med Tune Kommune.

Regnskabsregler:

Udover vore nyreviderede regnskabsregler, der anviser hvordan regnskab føres og afstemmes, skal jeg pege på Tune IF’s vedtægter paragraf 12, der siger følgende:

Dispositioner, der ikke umiddelbart kan dækkes af afdelingens drift, skal godkendes af Hovedbestyrelsen, som derefter er økonomisk garant.

Der laves et halvårsregnskab i henhold til regler, der kontrolleres op mod det godkendte budget og underskrives af revisor.

Dette er gældende for hovedforeningen, afdelinger, udvalg og eventuelle projekter.

Årsregnskab gennemføres i henhold til gældende regler og konsolideres af hovedforeningen. Regnskabet er revideret, inden det afleveres til Greve Kommune.

Tune IF gennemfører regnskabskursus i foreningen, regler for formænd, kasserere og revisorer.

Tune IF’s bank er Nordea Roskilde:

Det var noget af en overraskelse, da Nordea pludselig krævede, at samtlige bestyrelsesmedlemmer i Tune IF skulle aflevere papirer, der bekræftede, hvem de var.

Til Nordeas overraskelse sagde vi nej, og det var de ikke vant til. Men med hjælp fra Christiansborg, lykkes det at få tingene i overensstemmelse med vore vedtægter.

Det er formanden og 2 FU-medlemmer, der tegner Tune IF.

Det var en lang og hård kamp.

 

Opgaver og samarbejde med Greve Kommune:

 

Facilitetsundersøgelse.

Kulturforvaltningen startede en større undersøgelse, hvor de skulle kontrollere, om alle idrætslokaler blev brugt.

Det bragte Syddansk Universitet ind i billedet, hvor vi skulle lave optællinger.

Tune IF, Karlslunde IF og Greve IF sagde nej til at deltage.

De 3 foreninger gik sammen til borgmesteren. Kulturdirektør og Centerchef er ikke mere ansat i Greve Kommune.

 

Administration af Tune Stadion:

Ledelsesfordeling af vort stadion ligger i vor selvforvaltningsaftale.

I strid med aftalen besluttede man, at forvaltningen skulle administrere vort fodboldstadion.

Det blev senere aftalt, at det skulle flyttes tilbage, når den nye bane i Greve var færdig, det er ikke sket.

 

Solceller på Haltagene:

Uden at tale med Tune IF, der er medejer, besluttede det gamle Byråd solceller på vore haller. Sikkert en god ide, men at i gangsætte uden og tale med ejer, er grænseoverskridende.

 

Møde med Kultur- og Fritidsudvalget:

Vi har fået tradition for at mødes med Kultur- og fritidsudvalget en gang om året og høre på KFU’s visioner og fortælle om, hvordan det går hos os, og hvor vi bevæger os hen.

Vi har inviteret KFU til at besøge os den 25. marts 2014.

KFU holdt møde i Logen, og selv om alle havde bekræftet deltagelse, deltog kun 3 af udvalgets medlemmer. Sørgeligt, når man har en aftale.

 

 1. Idrætsråd – arbejdsgruppe – nye regler Idrætspuljer. Samarbejde med Greve Kommune.

   

 2. I 2014 var der en væsentlig krise i samarbejde med Kulturforvaltningen, der gik så langt, at de ville indblande Syddansk Universitet i kontrol af vor anvendelse af timer i hallerne. Samarbejdet gik i stykker og Greve IF – Karlslunde IF og Tune IF gik sammen til borg-mesteren.

   

Idrætsrådet:

Opgaven er at samle Idrætten og rådgive politikerne.

Lise Person og jeg har været Tune IF’s repræsentanter. Ved årsskiftet valgte Lise at udtræde, og HB valgte i stedet Finn Hansen.

Nogen i Idrætsrådet har arbejdet for at lave et Idræts- og Fritidskontor uden for kommunen med reference til Idrætsrådet. Et Idræts- og Fritids sekretariat.

Det har været meget vanskeligt at nå til enighed, og på det sidste har Fritidsrådet meldt helt fra.

Idrætspuljer, den anden store opgave i Idrætsrådet, er blevet omstruktureret.

 

Aktiviteter:

Børneattester,afleveret 30. september.

Lotte Jensen har overtaget arbejdet med Børneattester fra Hans Christian Warming, så i løbet af få dage vil bestyrelserne blive kontaktet.

Alle afdelinger og udvalg har afleveret attester.

 

Samarbejde med Tune skole.

Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole, herunder Tune SFO, har som mål:

For projekt

2 klasser – 75 børn – penge fra Undervisningsministeriet.

Projekt 1 med støtte fra Greve Kommune:

 • Projektet henvender sig til elever på 2. og 3. klassetrin, der forventes frivilligt at tage del i faglig fordybelse og motion.

 • Her deltog 150 børn og 35 frivillige ledere og instruktører.

Træning og undervisning var mandag og fredag.

 

Tune IF er blevet medlem af Dansk Handicapforbund i marts 2014:

Den første aktivitet, der er startet op, er et C-hold i fodbold under Dansk Handicap Idræts Forbund (DHIF).

Holdet består af unge piger og drenge mellem 15 og 28 år med et udviklingshandicap. Pt. har vi 22 spillere, som trænes af landsholdstræner Tommy Hessel.

Spillerne stiller op til Regionsmesterskaberne (RM), Forbundsmesterskabet (DM), og deltager i fællestræningen med landsholdet, der finder sted fire gange årligt. Dette giver udviklingshandi-cappede mulighed for at kvalificere sig og deltage i internationale stævner under den verdens-omspændende organisation Speciel Olympics.

Tune IF er stolte over dette tiltag, og jeg skal her sige tak for endnu en indsats.

 

Fordeling af Hal- og Skoletimer:

Forretningsudvalget fordeler timerne i Tune-Hallerne på baggrund af de indkomne ansøgninger, der kommer fra vore aktiviteter, men vi ser på medlemmer i aktiviteten, anvendelse af tildelte timer og forventet udvikling i aktiviteten.

Fordelingen blev sendt ud sidst i marts måned for de faste timer. Turnerings lørdag/søndage er ikke helt på plads.

 

Kontrol af anvendelse af Hal- og Skoletimer:

Forretningsudvalget gennemfører optælling af aktiviteternes brug af tildelte timer 4 gange om året og tilretter, hvor det er nødvendigt.

 

Idræt om Dagen:

Den 7. oktober 2014 var der igen inviteret til Idræt om Dagen. Der var ok fremmøde, selv om vi altid godt kunne ønske flere. Vor borgmester Pernille Beckmann holdt en flot åbningstale, hvorefter de forskellige aktiviteter, som I så i sidste Klub-Nyt gik i gang.

Som noget nyt havde vi fået Dansk Minigolf Forbund til at opstille 6 testbaner. På grund af vejret flyttede vi dem ind i Hal-2, og så kom der gang i interessen.

Vi vil nu undersøge, om der er tilstrækkelig interesse. Er der det, vil vi gå for en 18-hulsbane til foråret.

 

Idræt i Natten:

Den 3. oktober 2014 afholdt Tune IF et stort arrangement for børn fra 0. til 5. klasse fra kl. 18 til 21, og for de større børn 6. til 9. klasse fra kl. 21 til 22.30. De fleste af Tune IF’s afdelinger var aktive. Børnene skiftede mellem de forskellige idrætsaktiviteter, hvor vore instruktører var klar til at hjælpe.

Et flot arrangement med mere end 250 aktive.

Projektet var støttet af Nordea Fonden og Tune Brugs.

 

Klub-Nyt - 50 års udgivelse:

I efteråret 1964 blev det første Klub-Nyt sendt på gaden, skrevet på en gammel skrivemaskine og trykt på en duplikator, blåt tryk.

Det først nr. dækkede efterår 1964 og forår 1965. Vi har alle Klub-Nyt i vort arkiv, og du kan se de første på vor hjemmeside. Det er historie om din landsby fra før, der kom rigtig gang i udbygningen af Tune.

Vi er lige nu i gang med at implantere et mere moderne design.

 

Tune IF’s 90 års fødselsdag.

En forening fra fortid til nutid og fremtid.

Idræts og kulturelle aktiviteter.

Sociale tiltag.

Den 20. juni 2014 kunne vi fejre Tune IF’s 90 års fødselsdag. Mere end 250 var mødt op for at være med til at fejre vor forening.

Det blev en rigtig festdag med fane indmarch. 4 faner, båret af vore dygtige gymnaster, festtale og naturligvis Klubbens sang, hvor vi alle rejser os og giver hinanden hånden. Vi er alle en del af Tune IF’s fællesskab.

 

Imageudvalget:

I slutningen af november 2013 nedsatte vi vor Imageudvalg med følgende kommissorium:

Formål:

At sikre, at Tune IF har et stærkt, positivt og dynamisk image i omverdenen og, at vi kommunikerer på en uniformeret måde, som sikrer mod misforståelser og er fremmende for vore mål.

Opgaven:

Ny hjemmeside.

At få igangsat og implanteret en ny hjemmeside, der kunne rumme Klub-Nyt og alle de informa-tioner, som vi har brug for at informere vore medlemmer om, og som kunne rumme indmeldelse og betalinger m.m.

Den 20. april 2015 godkendte FU det præsenterede oplæg, som den 28. april 2015 blev godkendt af vor Hovedbestyrelse.

I løbet af 2015 skal den være i drift således, at det trykte Klub-Nyt udgår.

 

Nye Logoer for hele Tune IF:

Der har i mere end et år været arbejdet med nye logoer. Det har taget tid at få alle med, uden at hatten blev trukket ned over hovedet på nogen.

Det er et rigtig flot arbejde, der er lavet, og som Hovedbestyrelsen godkendte den 28. april 2015.

 

Bedre kommunikation:

Den 30. maj 2015 gennemfører vi, i samarbejde med DGI, et større Kursus i Facebook og fornuftig dialog.

Vi har set virkningen af at bruge Facebook aktivt.

Med baggrund i denne undersøgelse og de nye muligheder, som findes i dag med hjemmesider, sociale media m.v.

 

Vi har haft et udvalg, der har set på, om vi skulle skifte til et mere moderne regnskabssystem. De har talt med afdelingskasserere og andre foreninger og leverandører.

Konklusion var, at det bestående Thirus system dækkede vort behov.

Vi har dog besluttet den 1. juni 2015 at se på Conventus, et møde som Osted IF og DGI inviterer til.

 

Markedsføring:

Tune IF har en bedre markering og respekt i omverdenen end mange foreninger. Vore aktiviteter og informationen omkring dem har været væsentlig for vor udvikling.

V har brugt Klub-Nyt – Flyers – Nyhedsmail og Lokalaviser.

Vi har haft lokale politikere og Christiansborgpolitikere på besøg.

Vi har været fremhævet flere gange i DIF og DGI’s blade.

 

TV 2 Lorry:

Det lykkedes, efter meget fodarbejde at komme med i TV Lorry, en udsendelse, som blev set af mange. Jeg ønsker, at vi har en samlet plan, som dækker alle vore aktiviteter.

 

Idrætsfesten 2015:

Årets store Idrætsfest havde oktober fest som tema. Vi har et fantastisk festudvalg, der hele tiden får nye ideer. - 365 deltagere - det største antal nogensinde, succes.

Ved Idrætsfesten overrækker vi en række pokaler:

 

Tune IF’s Jubilæumspokal :

Lisbeth Jensen. Lisbeth har i rigtig mange år været en rygrad i Hedebo-udvalget, der står for planlægning og afvikling af Hedebo-turneringen, en grundsten for håndbolden, da denne turnering er med til at generere den økonomiske basis for afdelingen.

Lisbeth har stået for økonomien og kontakten til de tilmeldte klubber, og for dette stykke arbejde hører vi kun anerkendende ord fra klubberne, der kommer år efter år. Samtidig er Lisbeth gået med i det nye tiltag med Skole- idrætsforeningssamarbejdet om lektiecaféer sammen med tre andre af vores gamle håndboldspillere.

 

Den bedste Kammerat i Tune IF:

Tune Pensionist Forening udnævnte Anton Petersen til Årets kammerat i Tune IF. Anton er i dag 73 år og ” still going strong ”.

Han har det meste af sit liv boet i Tune, og har fra starten været aktiv i Fodboldafdelingen som spiller, træner og holdleder.

Sidst har han været med i oprettelsen af en ny turnering for de spillere, der er fyldt 65 år. Fodbold er så stor en del af Antons liv, at det har gjort ham kendt og elsket i alle kredse.

Både unge og ældre kender og respekterer ham, og Fodboldafdelingen ville ikke være den samme uden ham.

Har vi brug for en hal-vagt til stævner, en dirigent til generalforsamling eller andet, kan vi altid regne med Antons hjælp.

 

Dagbladets Idrætslederpris:

Karsten ”Elkjær” Kollerup fik overrakt Dagbladets idrætslederpris.

Karsten har været frivillig leder og træner for Fodboldafdelingens årgang 02, siden de som 4-årige startede op. Karsten er rigtig god til at holde humøret højt i truppen og tage hånd om alle, så alle føler sig som en del af fællesskabet.

Karsten er det naturlige samlingspunkt for årgangen. Han og årgangen er altid klar, når der skal gøres en ekstra indsats i forbindelse med flagsalg, julekalendersalg, hal-vagter m.v.

Karsten er endvidere en hård og retfærdig bestyrer af klubhuset, hvor han er god til at holde det pænt og ordenligt - til glæde for alle vores medlemmer.

 

Nordea Fondens Idrætspris - Det Gode Liv:

Mitzi Kristensen modtog denne pris for hendes helt ekstraordinære indsats som frivillig instruktør og ildsjæl i CBL.

Som frivillig instruktør i CBL skal Mitzi levere 3 timer frivilligt arbejde hver uge. Hun har sin faste ”vagt” i motionscenteret hver fredag formiddag, men yder ikke bare 3, men hele 7-8 timer, hvor hun sørger for brød, kaffe og hygge blandt vore medlemmer.

Hendes pligtopfyldelse er helt ekstraordinær og samtlige maskiner i træningscenteret er aftørret meget grundigt, når Mitzi går hjem fredag eftermiddag. Hendes engagement og indsats er således endog meget synlig for hendes kollegaer og CBL’s medlemmer. Hun træner rigtig meget selv, og det gør hende i stand til at vise vore medlemmer, hvordan øvelserne skal laves – hun er simpelthen et super godt forbillede.

For Mitzi’s forholdsvis høje alder (75 år), er hun en ildsjæl for disse unge mennesker.

 

Nordea Fondens Idrætspris - Det Gode Liv:

Lisbeth Reimann fik overrakt den anden Idrætspris fra Nordea Fonden - Det Gode liv.

Hun meldte sig som VM-træner, blev uddannet sammen med 2 andre, men har en stor andel i, at ikke mindre end 25 Tune-løbere gennemførte først træningen i vinterperioden 2013-14, og dernæst selve løbet i marts 2014.

Henover den seneste vinter har Lisbeth via Facebook fået kontakt med andre løbeinteresserede, som var ivrige efter at komme i gang med løbetræningen. Hun fik motiveret løbetrænerne i Trim til at begynde sommertræningen allerede 9. marts i stedet for efter Påske.

Via facebook og Klub-Nyt blev der indkaldt til info-møde 4. marts. Mødet var velbesøgt og ved første træning mødte ikke færre end 33 nye løbere frem. Det var langt flere end i tidligere år, og man så tydeligt effekten af Lisbeths indsats på Facebook, idet der var langt flere yngre løbere, end der plejer at være.

Takket være Lisbeths indsats, har vi ikke bare fået flere løbere ved sæsonstarten, men vi tror også, at via den fortsatte kontakt og gensidige motivation i Facebook gruppen, vil flere fastholde træningen og nå frem til målet.

Vi i Trim-Løb er glade for at have en så aktiv og igangsættende træner i vor trænertrup og mener, at Lisbeth er en værdig modtager af Nordeas Idrætstrænerpris.

Civilsamfundet Tune IF tager ansvar:

Hovedforening

Samarbejde med Tune skole:

Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole, herunder Tune SFO, har som mål:

For projekt

2 klasser - 75 børn - penge fra Undervisningsministreret.

 

Projekt 1 med støtte fra Greve Kommune:

 • Projektet henvender sig til elever på 2. og 3. klassetrin, der forventes frivilligt at tage del i faglig fordybelse og motion.

 • Her deltog 150 børn og 35 frivillige ledere og instruktører.

Træning og undervisning var mandag og fredag..

 

Fodbold:

Handicap fodbold.

Tune IF har i januar 2014 startet et fodboldhold under Dansk Handicap Idrætsforbund (DHIF).

Holdet er pt. for unge mellem 16-29 år med udviklingshandicap. Der er 22 medlemmer, som træner mandag og onsdag fra kl. 18.00-19.30. De spiller turneringer i hele landet med ligestillede, og flere af dem er på landsholdet.

Der deltager 22 handicappede medlemmer.

4 frivillige instruktører og ledere.

 

Gymnastik:

Damager børnene.

En aktivitet for en gruppe piger med særlige behov (nogle af børnene har downs syndrom), som gerne vil gå til gymnastik/rytmik eller noget med bevægelse og musik.

Det sker i samarbejde med SFO og er et fritidstilbud en gang ugentlig. Undervisningen er 1 time.

2 frivillige instruktører.

 

Center for Bedre Livskvalitet (CBL):

Vedr.: Tune Skole klasse med ADHD – 11 børn og 3 lærere.

Vi skal herved bekræfte, at de 11 børn med ADHD er medlem af Tune IF/CBL fra den 1. september 2014 og ind til skoleårets afslutning.

Træningen sker tirsdag og torsdag 9.30-10.00 fra den 1. september 2014.

 

 

Visiteret Motion:

Baggrund:

Greve Kommune og Tune IF har siden den 1. januar 2010 haft en samarbejdsaftale vedr. afholdelse af motionshold. Aftalen her er en indholdsmæssig videreførelse af gældende samarbejdsaftale. Denne aftale er gældende for 4 år fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2016. Aftalen erstatter den tidligere aftale fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2012.

 

Målgruppe:

 • Borgere, der på grund af sygdom eller alderssvækkelse har en funktionsnedsættelse, og som skønnes at have behov for særlig støtte til at styrke funktions-niveauet gennem motion og samvær - eller

 • Borgere, der har særligt behov for støtte på baggrund af nedsat initiativ eller nedsat social aktivitet.

   

Der deltager ca. 16 personer og 4 instruktører fra CBL Tune IF.

 

Effektiv Motion:

Tune IF ønsker at hjælpe borgere, som fx har hjerte-kredsløbsproblemer, diabetes eller KOL og har lidt svært ved at komme i gang på eget initiativ.

Vi har haft kursusforløb indenfor hjerterehabilitering og diabetes. Dette og deltagernes udsagn og deres helbred er med til at skaffe os ny og mere viden på området.

 

”Onsdagsholdet” – træning i Motionscentret:

Målbeskrivelse:

CBL/Tune IF har oprettet ”Onsdagsholdet” til borgere, som tidligere har været igennem et forløb med Visiteret Motion. Disse borgere har tidligere været visiteret af Greve Kommune til 16 ugers træning på hold.

Deltagerne på ”Onsdagsholdet” træner på holdet for at fastholde og forbedre deres funktionsniveau, men holdet er også et meget vigtigt socialt holdepunkt for de fleste deltagere.

 

Sjov Motion – Styrke og Balance:

Tune IF har oprettet dette hold ”Sjov Motion – Styrke og Balance” som et tilbud til borgere, som tidligere har været visiteret af Greve Kommune til 16 ugers træning på hold.

Deltagerne på ”Sjov Motion – Styrke og Balance” har nedsat funktionsniveau, de er afhængige af enten stok, rollator eller andet hjælpemiddel.

 

”Torsdagsholdet” – træning i Motionscentret:

Målbeskrivelse:

CBL/Tune IF har oprettet ”Torsdagsholdet” til borgere, som tidligere har været igennem et forløb med Visiteret Motion. Disse borgere har tidligere været visiteret af Greve Kommune til 16 ugers træning på hold.

Deltagerne på ”Torsdagsholdet” træner på holdet for at fastholde og forbedre deres funktionsniveau, men holdet er også et meget vigtigt socialt holdepunkt for de fleste deltagere.

 

Hold for brystopererede i CBL (Tune IF):

Deltagerne på holdet har afsluttet genoptræning og rehabilitering i Greve Kommunes Træningsenhed.

Deltagerne kan være brystopererede, have fået strålebehandling, kemoterapi og medicinsk efterbehandling. Holdet oprettes i tæt samarbejde med Træningsenheden med faglig støtte fra sundhedskonsulent og fysioterapeuter.

 

 

 

Nyt tiltag marts 2015:

Undervisning i personlig udviklingv/eksamineret Coach (ICF-niveau) og proceskonsulent Kenneth Løvet Thomsen, og certificeret ID-Life Coach Christel Løvet Overgaard.

Frivillig uddannede instruktører i CBL, Tune IF.

Efter at vi begge har gennemgået coach-uddannelser, er vi blevet opmærksomme på, hvor stor positiv indvirkning bevidsthed og personlig udvikling har på éns livskvalitet.

Målbeskrivelse:

Vi mener dog, at SINDETS indvirkning for krop og sjæl er en meget stor faktor, man ikke længere kan undlade at beskæftige sig med. Vi tror på, at undervisning i menneskets tanke- og adfærdsproces-ser kan skabe større livskvalitet. Og vi tror på, at det naturligvis bør være et tilbud i Tune IF.

Mål for gruppen:

Vores mål for gruppen er først og fremmest at skabe en bevidsthed hos deltagerne om, at de selv kan gøre noget, og at de selv er ansvarlige og ressourcefyldte mennesker.

Undervisningen starter i marts 2015 og har 10 deltagere.

 

Genoptræning af medlemmer:

CBL tilbyder, at hver afdeling og/eller udvalg kan indstille 3 skadede medlemmer til genoptræning gratis, som fuldt medlem af CBL. Der lægges programmer og gives instruktion, se gældende regel-sæt.

 

Center for Bedre Livskvalitet:

 • Medlemsudvikling 2014 og forventninger 2015.

 • Info om den økonomiske udvikling og budget 2015.

 • Information om udvikling og tiltag i 2014.

 • Større tiltag 2015.

  CBL udvalget:

 • Fritz Jüngling - Lilian Loftager - Bent Andersen

 • Anne Kaas Andersen - Pia Henriksen - Birthe Skovgaard

 • Margit Olah - Tina Mathisen - Thomas Nielsen

 • Claus Christiansen - Sven Edelmann

 • Bemærkninger til 2014.

 • Thomas ansættelse.

 • Flex medlemskab status.

 • Kontingentregler - betal pr. måned.

 • Foredrag gratis for medlemmer og Tune Borgere.

 • Tune Skole, børn med ADHD.

 • Tune Skole, Lektiecafé.

 • Idræt om Dagen.

  2015

 • Undervisning i personlig udvikling.

 • Foredrag Cristian Bitz 30. april 2015.

 • Klub-Nyt og Facebook.

 • Tune Skole.

 • Ansættelse af administrativ medarbejder.

   

  Karateudvalget:

  Træner på Lundegårdsskolen. Der var ved årsskiftet 22 børn som medlem. Vi har 2 frivillige instruk-tører fra Roskilde.

  Medlemsudviklingen har på det sidste været negativ.

   

  Bridgeudvalget:

  Bridge er startet af CBL med Jørgen Ypendanz som tovholder og nu udvalgsformand.

  Ved ca. 30 medlemmer gjorde vi det til et selvstændigt udvalg under hovedforeningen. Udvalget har nu passeret 40 medlemmer og flere er på vej. Der trænes flere gange om ugen i Tune-Hallen.

   

  Erfa Samarbejdet med 8 flerstrengede foreninger:

  I vort samarbejde indgår følgende foreninger:

  Kirke Hyllinge – Vindinge – Gadstrup – Viby – Osted og Tune IF.

  Vi mødes nogle gange om året, udveksler erfaringer og ideer. På det sidste møde var lokaler og stadion i fokus. Vi må konstatere, at vi har et særdeles tilfredsstillende forhold i Greve Kommune, set i forhold til Lejre og Roskilde.

  Samarbejdet er startet ved et tiltag fra Tune IF og det første møde blev holdt i Tune-Hallen den 3. juni 2003.

   

  Et større Idrætspolitisk tiltag er på vej:

  Vi er på vej med et større tiltag, der får Helle Thorning, Lars Lykke og Kristian Truelsen Dal til Tune- Hallen sammen med DGI’s Landsformand Søren Møller.

  Tema: Civilsamfundets indflydelse på den fremtidige velfærd.

  De har få i tale. Kristian Thuesen Dal har sagt ok, de andre er sværere, men her de sidste dage er der kommet åbninger.

   

  Forretningsudvalget og opgaver:

  Da vi har mange opgaver, som ligger udover det at holde møder om dagligdagen, så har vi fordelt opgaver på de enkelte medlemmer af FU.

  Det vigtigste er at følge med i, hvad sker der i vore afdelinger og udvalg. Hvad kan vi hjælpe med.

   

  Afdelinger og Udvalg - kontaktpersoner:

  Badminton: Henrik

  Billard: Villy

  Fodbold: Pauli

  Gymnastik: Judi

  Håndbold: Villy

  Petanque: Pauli

  Svømning: Sven

  Tennis: Judi

  Trim: Sven

   

  Udvalgsopgaver:

  CBL: Sven + udvalg

  Idræt om Dagen: CBL + udvalg

  Juletræsfest: CBL + udvalg

  Tune-Hallens FU: Pauli - Sven - Lise

  Handicap Fodbold: Pauli - Lene Lysholm

  Børn Downs syndrom: Judi

  EDB undervisning: Kirsten Nielsen – Torben Weiss – Erik Helmer

  Idræt i Natten: Villy - Judi

  Idrætsfest: Lotte + udvalg

  Imageudvalg: Lise + udvalg Lotte/Lene/Sven og Bent

  Regnskabsudvalg: Fritz + udvalg

  Regnskab – betaling: Leif og Sven (Fritz – Jørgen og Michael)

  Klub-Nyt: Inge og Sven(FU – HB)

  IT-udvalg: Bent og Jan Olsen

  Karate: Henrik + udvalg

  Børneattester: Lotte Jensen

  Tune Skole 2-3 projekt 1: Pauli + udvalg

  Forsikring: Henrik

  Visioner: Sven – Villy – Lotte

   

  Det er afgørende og vigtigt, at vi alle tager hånd om vore opgaver og sikrer fremdrift for Tune IF.

   

  Fremtiden:

  Som indledning vil jeg sige

  Alle organisationer er perfekt designet til det resultat, den får.

  De ord kan godt give anledning til at tænke, hvordan er resultatet af det, jeg er med i?

   

  Som jeg ser udviklingen, så ser jeg følgende:

 1. Hastig teknologisk udvikling.

   

 2. Tiltagende politisk styring.

   

 3. Mere aktive ældre.

   

 4. Nye behov hos de unge.

 

 1. Stigende sundhedsbevidsthed.

   

 2. Individuel udøvelse foretrækkes af mange.

 

7. Jeg vil gerne her nævne nogle af de opgaver, vi arbejder med i hovedforeningen.

 

 

 

Vi har en række tiltag på vej:

 

 • Udbygning af CBL, som venter på det politiske tilsagn.

 • Tandklinikken til vor Trimafdelings 350 medlemmer.

 • Ny hjemmeside - Nyhedsmail med de sidste informationer.

 • Flytning af Klub-Nyt til vor hjemmeside. SMS eller mail til medlemmer.

 • Facebook den 30. maj kursus for ledere og instruktører.

 • Tune Kabelnet i Tune-Hallen. Udsendelser fra Hallen til dem, der er med på Tune Kabelnet.

 • Professionel markedsføring, startende med TV Lorry.

 • Lederuddannelse af bestyrelsesmedlemmer, hvordan bliver vi alle ildsjæle.

 • Regnskabskursus for alle formænd, kasserere og revisorer.

 • Nye Idrætsaktiviteter.

 • Samling af vore Veteran ledere.

 

Flygtninge til Tune:

Greve Kommune er pålagt at tage hånd om et antal flygtninge, hvilket betyder, at der også kommer flygtninge til Tune.

Tune IF har givet tilsagn om at hjælpe med integration, hvilket betyder, at vi skal lære nye ting.

De nye Tuneborgere har sikkert også kompetence, så vi kan lære noget nyt.

 

 

Dette var beretningen for 2014 og nogle spændende opgaver for 2015.

 

 

Med venlig hilsen

 

Sven