Kyu og shodan pensum:

Download

 

10. - 9. Kyu

Kata

Geki sai dai ichi

 

Bunkai

Gekisai Dai Ichi

(skal ikke udføres af børn)

Kihon

 

8. - 7. Kyu

Kata

Geki sai dai ni

 

Bunkai

Gekisai Dai Ni

(skal ikke udføres af børn)

 

6. - 5. Kyu

Kata

Saifa

 

Bunkai

(vises både til højre og venstre)

Geki sai dai ichi

Geki sai dai ni

(for børn kun højre side)

 

4. - 3. Kyu

Kata

Seiyunchin

Sanchin

 

Bunkai

Saifa

Renzoku bunkai

 

2. - 1. Kyu

Kata

Shisochin

 

Bunkai

Seiyunchin

Renzoku bunkai

 

Shodan

Kata

Geki sai dai ichi

Geki sai dai ni

Saifa

Seiyunchin

Shisochin

Sanchin

 

Bunkai

Geki sai dai ichi

Geki sai dai ni

Saifa

Seiyunchin

Shisochin

 

Teori

Historie/teknik