Medlemsmøde 27. januar 2016

Referat 

Medlemsmøde i Bridgeafdelingen

Onsdag, den 27. januar 2016 kl. 17.15.  

Indkaldelse til mødet blev udsendt til medlemmerne den 19. januar 2016.pr mail. 

Mødet startede ca. kl. 17.10 efter afholdelse af onsdagsholdets turneringsspil. 21 medlemmer deltog i mødet.

Ad 1.
JY bød velkommen og takkede for det pæne fremmøde. 

Ad 2.
JY orienterede igen om bridgeklubbens organisatoriske tilhørsforhold, hvor det er et udvalg under Hovedforeningen. Der skal ikke afholdes generalforsamling, men der skal afholdes et eller flere medlemsmøder. Der skal ikke udarbejdes vedtægter. Klubben er omfattet af Hovedforeningens vedtægter. Bridge skal udarbejde et regnskab, som automatisk godkendes på hovedforeningens generalforsamling, som en godkendelse af deres regnskab.

Klubben disponerer selv over sine midler og forhold i klubben. 

JY havde på medlemsmødet i oktober 2015 orienterede om de vigtigste ting i klubben og havde ikke noget nyt at tilføje i dag. Juleafslutningen, der blev afholdt den 16. december 2015, blev igen en festlig dag. Alle tog engageret del i en spændende turnering. Derefter kunne vi glæde os til et veldækket festligt bord, lækker mad, med en enkelt lille svipser. Og ikke mindst festlige indslag fra både festudvalg og medlemmer. Alt blev godt styret med fast og kærlig hånd af en konferencier.

En stor tak til festudvalget og deres hjælpere.

Ad 3
Årsregnskabet var endnu ikke revideret, men blev godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne efter mødet. Årsregnskabet er efterfølgende blevet revideret uden bemærkninger

Årsregnskabet viser et underskud pr 31.12.2015 på 1.379,- kr. Det skyldtes dels, at der er budgetteret med et medlemsantal på 44, og vi nu er 35 og dels på grund af større udgifter. Der er ultimo 2015 et bankindestående på kr. 5.699. At likviditeten er fornuftig skyldes de forudbetalte kontingenter på kr. 4.625.

Der var ikke spørgsmål til regnskabet. 

Ad 4.
JY orienterede om det foreliggende udkast til budget for 2016. 

Vi vil få en udgiftsstigning, når vi flytter til de nye lokaler i Skolegade (Idræt og Sundhedshuset). Der vil blive tale om etableringsudgifter og derefter løbende udgifter til forbrugsting. 

Medlemskontingentet er på 250,- kr for en hel sæson. JY forespurgte de fremmødte, om de havde indvendinger imod at kontingentet blev hævet med 50,- kr. pr år. Ann Christin foreslog i stedet en stigning på 100,- kr. pr år. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

Det vil betyde, at der vil være 1.000 kr. mere at gøre godt med i 2016 og kr. 2.000 på helårsbasis ved 40 medlemmer. Der er afsat kr. 1.820,- kr. til vinpræmier og kr. 4.705 til etablering i nye lokaler. Vi skal ikke længere betale for lokaleleje til afholdelse af jule- og afslutningsfester og sparer herved 1.000,- kr. Afviklingen af medlemsmøderne bliver også billigere. 

Resultatet er herefter budgetteret till 0,- kr. 

Årskontingentet vil således fra 1.9.2016 være på 350,- kr. 

Ad 5.
JY orienterede om receptionen den 6. februar 2016 kl. 10.00 i det nye klubhus, hvor alle er meget velkomne. 

Bridgeklubben starter den 8. februar 2016, hvor mandagsholdene spiller. 

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Trim og Bridgeklubben. Den skal nu forelægges Forretningsudvalget i Tune IF til godkendelse. 

Der er nedsat et Husudvalg,, hvor Mogens og Ebba deltager fra Bridge og Elisabeth foreløbig fra Trim. Husudvalget skal bl.a. tage sig af indkøb til klubhuset. 

Vi har allerede foretaget indkøb på Kræmmermarked af glas, krus, desserttallerkner m.m. til meget små beløb, som Elise har sørget for. Andre har sponseret tallerkner, stor kaffemaskine og 10 termokander, viskestykker m.m. Vi siger rigtig mange tak for jeres hjælpsomhed. 

Vi skal finde frem til, hvad medlemmerne kunne ønske sig at nyde i pausen på spilledagene. Det er foreløbig besluttet, at der skal tilbydes kaffe og te evt. vand. Ebba og Mogens sørger for indkøb af kaffe og te. Dette spørgsmål kan løbende evalueres. 

Trim og Bridge skal selv sørge for rengøring af lokaler. Det vil foregå således, at Bridge skal feje gulve og rengøre toilettet i lige uger Trim i ulige uger. En gang om måneden skal gulvene vaskes.

Trim og Bridge skiftes med Trim i ulige måneder og bridge i lige måneder. 

Ebba og Mogens vil sørge for at det ikke er de samme, der gør rent hver gang, men at det går på skift. En nævnte, at hun p.g.a. dårlig ryg ikke kunne være med i ordningen. 

Ad 6.
LH havde ikke de helt store nyheder, idet holdet fortsatte som hidtil. 

GY oplyste, at hendes hold vil begynde at spille sammen med mandagshold 1 fra den i8.februar.

Holdet vil starte med at få undervisning i eget lokale i ca. ¾ time, derefter vil det spille sammen med det andet mandagshold, men vil få hjælpe efter behov af underviserne. 

Onsdagsholdet har efterlyst at få undervisning om onsdagen. Dette er der nu mulighed for, idet vi har fået udvidet vores spilletid. Der kunne tilbydes ½ times undervisning fra kl. 12.30 – 12.55 en gang om måneden.Thea har tilbudt at undervise. 

Det er helt frivilligt, om man vil møde før spilletiden, eller blot komme kl. 13.00 og spille.

Ad 7.
Bestyrelsen og revisor er valgt for 1 år ad gangen. Alle modtager genvalg.

Der var ikke indkommet andre forslag til bestyrelsen og alle blev genvalgt. 

Bestyrelsen er herefter fortsat Jørgen Ypkendanz, Leif Harbo, Ebba Mygind, Mogens Brønnum og Gurli Ypkendanz. Sven Erik Stampe er revisor. 

JY meddelte, at han stopper i bestyrelsen om 1 år, når han igen er på valg. Begrundelsen var, at der skulle nye kræfter til. 

Ad 8.
Afslutningsfesten er den 27. april 2016.

LH fik valgt det kommende festudvalg, som består af: Jytte, Aase, Kirsten B. og Ruth. 

Ad 9.
Næste medlemsmødeafholdes i efteråret 2016..

 

Ad 10:

 

Elise spurgte omkring nøgler til det nye Klubhus.

Bridge får udleveret nøgle på fredag, den 29. januar 2016. Der vil desuden være alarmanlæg, hvortil Bridge får udleveret en kode.

Når vi ved noget mere præcis, vil vi orientere om det.

 

 

 

Mødet sluttede kl. ca 18.15

Referent Gurli Ypkendanz