Medlemsmøde 25. januar 2017

Referat

Medlemsmøde i Tune IF Bridge

Onsdag, den 25. januar 2017 kl. 17.00.

Indkaldelse til mødet blev udsendt til medlemmerne den 16. januar 2017 pr. mail.

Mødet startede ca. kl. 17.00 efter afholdelse af onsdagsholdets turneringsspil. 20 medlemmer deltog i mødet. 

Ad 1.

JY bød velkommen og takkede for det pæne fremmøde. 

Ad 2.

Det har været et godt år for Tune IF Bridge. 

Året 2016 startede i februar med indvielse af nye lokaler her i Sundheds- og Idrætshuset. Lokaler, som Trim og Bridge skulle flytte over i. Der var stort fremmøde ved indvielsesfestligheden, hvor bl.a. Greves borgmester, formanden for Tune IF, formændene for Trim og Bridge holdt tale. Lions, Tune Super Brugsen, Tune Idrætsforening og Nordea donerede et pænt pengebeløb, som skulle bruges til dækning af de udgifter, der var forbundet med indflytningen.

De betænkeligheder, Bridge havde, vedrørende udgifter, der kunne opstå, når vi skulle bruge lokalerne, blev gjort helt til skamme. Det viste sig, at vi, som vi ellers havde frygtet, ikke fik ekstra udgifter til rengøring, WC papir og køkkenruller. 

Afslutningsfesten i april kunne således for første gang afholdes i de nye lokaler, hvilket gjorde flere ting meget nemmere. Vi undgik at flytte borde og materialer ud af huset for at spille. I stedet skulle vi til at koordinere datoen med ældre badminton, som sluttede deres sæson, samtidig med vores. Dette var vi ikke opmærksomme på, så vi måtte undvære medlemmer, der skulle deltage i Ældrebadmintons afslutning. Vi fik igen en rigtig hyggelig og festlig afslutning på en god sæson. 

Den sidste onsdag i august blev der traditionen tro, afholdt ”Åbent Hus” arrangement. Vi kunne efterfølgende igen byde nye medlemmer velkomne både på vores turneringhold og på begynderholdet. 

Vi er nu 41 medlemmer. 31 om onsdagen på vores turneringhold, og 10 om mandagen på holdet for begynder og let øvede. De to mandagshold er efter jul slået sammen til et hold. De starter nu med at spille om vinpræmie til vinderen af turneringen den sidste mandag i måneden. 

Turneringsholdet spiller nu ved 7, enkelte gange ved 8 og 6 borde. Ved spil over 6 borde benyttes Mitchel systemet. 

Som noget nyt har vi efter sommerferien startet med ”Bridgeskolen”. Det kunne lade sig gøre, fordi en meget dygtig spiller, Thea Lauridsen, gerne ville undervise os. Der undervises en gang om måneden lørdag eller søndag fra kl 10.00 til ca. 15.00. Midt på dagen nydes en let anretning. Bridgeskolen har vist sig at være en stor succes, og deltagerne har været meget glade for den undervisning, de har fået. 

I december holdt vi juleafslutning. En dejlig afslutning, og det er mit indtryk, at alle hyggede sig og havde det rigtig festligt. 

Der er indsendt ansøgning om til bridgemate på 23.000,- kr. til Greve kommune. Svar forventes at foreligge omkring 1.april. 

Enkelte medlemmer ønskede en specifikation på udgiften til bridgemate.

De 23.000,- kr. dækkede udgift til bridgemate til 9 borde samt til en computer og printer. 

Derefter takkede Jørgen alle medlemmer for den store hjælp, de ydede. Uden den hjælp, ville det ikke være muligt at få vores lille klub til at køre. Også en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. 

Ad 3

Ebba fremlagde årsregnskabet for 2016. Det ikke forbrugte beløb fra donation ved indvielsesfesten blev delt ligeligt mellem Trim og Bridge. Som udgift til Hovedforeningen skal vi betale 65,- kr. pr medlem.

Vi skal betale et fast beløb i forbindelse med Idrætsforeningens afholdelse af idrætsfesten uanset, om der er nogle fra bestyrelsen, der deltager.

De første 3 måneder betalte Trim og Bridge for rengøring, papir m.m. Da vi var i hallen, havde vi ikke udgift til disse poster, og vi synes ikke, at det var rimeligt, at vi fik det nu, fordi vi var flyttet til andre lokaler. Det blev derfor godkendt af Tune IF, at vi fra sommerferien ikke skulle have ekstra udgifter til rengøring og papir.

Der var ikke spørgsmål til regnskabet. 

Ad 4

Jørgen fremlagde budgettet for året 2017.

Der er budgeret med det samme antal medlemmer som nu, men vi ser gerne, at vi får mange flere-ny medlemmer. 

Hvis vi får bevilget 15.000 fra Greve kommune, skal vi selv betale kr. 8.000,- til anskaffelse af bridgemate Deraf kommer underskuddet på 5.215,-. 

Der var ikke spørgsmål til budgettet. 

Ad 5.

Ebba orienterede om arbejdet i Husudvalget

Greve kommune var søgt om hjælp til nyanskaffelser på 11.000,-kr. Man bevilgede hele beløbet.

Pensioneret tømmer fra Trim har været til stor hjælp med opsætning af hylder og køkkenbord m.m. 

Sidst er indkøbt køkkenskabe. En løs bordplade er skåret til, så der kunne blive en lille aflastningsplade til venstre for vasken. 

Det øremærkede beløb fra Lions gik til driftsudgifterne de første 3 måneder. 

Cykeltrim er blevet et selvstændigt udvalg under Hovedbestyrelsen og står derfor som ny bruger af Huset. 

Der er lavet regler for en Husorden, og de vil blive sat op, så alle kan se dem. 

Der var enighed om, at husudvalget havde gjort et stort stykke arbejde, som blev belønnet med klap. 

Ad 6

Jørgen: Den senere tid, har vi spillet Nord/syd og Øst/vest. Det par, der blev sidst i Nord/Syd har næste gang skulle spille i Øst/vest og nr. 1. fra Øst/vest har næste gang skulle spille i Nord/syd.

Der har været ønske om, at parrene mixes mere, så der ikke blev spillet mod de samme par hver gang.

Det vil blive tilgodeset fremover. 

Ad 7

Vi er et udvalg med en bestyrelse, der er på valg hvert år.

Næstformand Leif Harbo ønsker ikke at fortsætte i udvalget og Mogens Brønnum vil også helst udtræde. 

Udvalget foreslår Benny Quaade og Susanne Gøntoft som nye udvalgsmedlemmer. 

Begge blev enstemmigt valgt. Vi byder begge hjertelig velkommen og glæder os til et positivt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. 

Jørgen takkede Leif Harbo for et godt samarbejde i udvalget og overrakte som tak en flaske vin. 

Mogens Brønnum var ikke til stede og må vente med at få overrakt sin vin. 

Leif S. var ked af, at Leif Harbo trak sig, da han havde været en kapacitet. Han havde bl.a. hver onsdag lavet turneringsholdets regnskab og havde givet idéen til at benytte Mitchel systemet. 

Gurli takkede Leif Harbo for et godt samarbejde omkring undervisning af de nye medlemmer.

Gode drøftelser havde medvirket til den måde, der nu blev undervist på om mandagen. 

Det nye udvalg består nu af:

Jørgen Ypkendanz, Ebba Mygind, Benny Quaade, Susanne Grøntoft, Gurli Ypkendanz. 

Udvalget konstitutioner sig på første udvalgsmøde. 

Ad 8

Det blev besluttet at holde Afslutningsfesten den 3. maj 2017, da ældrebadminton holder deres afslutningsfest den sidste onsdag i april, og flere af vore medlemmer også spiller badminton. 

Ad 9

Næste medlemsmøde afholdes efteråret 2017 eller efter behov. 

Jørgen takkede for et godt og konstruktivt møde. 

Mødet sluttede kl. ca. 18.00

Referent Gurli Ypkendanz