Generalforsamling 7. februar 2018

Referat

Generalforsamlingen i Tune IF Bridge

Onsdag, den 7. februar 2018 kl. 16.45.

Indkaldelse til mødet blev udsendt til medlemmerne den 2. januar 2018 pr. mail. Dagsordenen blev udsendt 2. februar 2018 pr. mail.

 

Mødet startede ca. kl. 16.45 efter afholdelse af onsdagsholdets turneringsspil. 23 medlemmer deltog i mødet.

 

Ad 1.

JY bød velkommen og takkede for det pæne fremmøde. Jan Russ blev valgt til dirigent. Jan takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen var rettidig udsendt til medlemmerne i henhold til vedtægterne

 

Ad 2.

Som stemmetæller valgtes Anni Nielsen og Aase Aarskov Hansen.

 

Ad 3.

Jørgen orienterede om, at beretningen skal være skriftlig og efterfølgende sendes til Hovedbestyrelsen. I sin beretning kom formanden bl.a. ind på, at Bridge nu var godkendt som en selvstændig afdeling med virkning fra 1. januar 2018. Dette kunne betragtes som en anerkendelse at det arbejde, som blev udført i Bridge.

 

Der er i dag 44 medlemmer. Målet er lige nu at blive 50 medlemmer.

Der spilles både mandag og onsdag.

 

Åbent Hus arrangementet er blevet en fast aktivitet med god mulighed for at få kenskab til Tune IF Bridge og til selve bridgespillet.

 

Bridgeskolen fortsætter og er blevet en succes.

 

Mødet med venskabsklubben i Ældresagens Bridgeklub i Olsbækken er givtig og byder på en dag med spændende turneringer og hyggeligt samvær klubberne i mellem.

 

Vores hjemmeside er blevet flot og funktionel takke være et stort arbejde fra Susanne Grøntofts side.

 

Bridgemate er blevet indført både på mandags- og onsdagsholdet.

Hovedafdelingen har ydet et lån hertil på 11.000,- kr., som skal afdrages over 3 år fra 1.8.2018.

 

Der afholdes 2 fester om året – juleafslutning og en afslutningsfest i maj. Fester vi ser hen til med stor glæde på grund af en god turnering efterfulgt af god mad kreeret af et af vore medlemmer og ikke mindst gode og sjove indslag fra deltagerne.

 

Der er 2 årlige medlemsmøder. Og flere, hvis behov findes.

Formanden sluttede med at takke alle for deres store engagement og hjælpsomhed i alt, hvad der foregik i klubben.

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 4

Ebba fremlagde årsregnskabet for 2017 og budgetet for 2018 Begge blev enstemmigt godkendt

 

Ad 5

Ingen indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad 6.

Enighed om forsat 5 medlemmer i bestyrelsen.

 

Ad 7

 1. Formanden blev valgt for et år

 2. Kassereren blev valgt for 2 år

 3. Benny Quaade og Gurli Ypkendanz blev valgt for et år.

 4. Gert Johansen blev valgt for et år

 5. Jørgen Ypkendanz blev valgt til hovedbestyrelsen for 2 år.

 6. Benny Quaade blev valgt som suppleant til hovedbestyrelsen for 1 år.

 7. Bente Russ blev valgt som suppleant til bestyrelsen for et år.

 8. Svend Erik Stampe blev valgt til revisor og Jane Sørensen blev valgt som reviosorsuppleant. Begge for et år.

 9. Ebba Mygind blev valgt til Husudvalget for et år.

   

  Alle takkede for valget.

   

  Ad 8

  Arne Lindahl kom med forslag om evt. medlemskab af Dansk Bridgeforbund.- DBF- Kontingentet hertil var 335,- kr. pr. år pr. medlem. Medlemmerne ville derefter få tilsendt Bridgebladet.

  Der var enighed om, at der ikke var behov for medlemskab af DBF. Mogens Lind orienterede om de goder, der fulgte med medlemskabet. Ud over bridgebladet, nævntes deltagelse i diverse turneringer rundt i landet. Mogens tilbød, at Tune IF Bridge måtte få de bridgeblade Mogens og Lis havde læst og ikke skulle bruge længere.

  Leif Harbo fortalte, at Ældresagen i Olsbækken havde fået et beløb fra Nordea Foden efter ansøgning. Anbefalede, at Tune IF Bridge gjorde det samme.

  Jørli Wahles kendte også til positiv svar på ansøgning om penge fra Nordea Fonden.

  Svend Erik Stampe havde samme oplevelser om penge til Revyen.

  Leif Harbo efterlyser Jans forslag om at spille i 2 rækker.

  Jan Russ foreslår, at der spilles i 2 rækker med op og ned rykning i de to rækker i mellem.

  Gurli orienterer om, at dette sker allerede.

  Jan efterlyser en udskrift hvoraf opdeling i de to rækker fremgår (N/S og Ø/V). Jørgen oplyser, at han arbejder kraftlig på at finde den udskrift i bridgemate, hvor udskriften deler de to rækker.

  I dag står de to rækker blandet efter point på en side uden opdeling med tal fra( 1-7/8/9 fra N/S) og (11 – 17/18/19 fra Ø/V).. Og så skal vi selv finde vores placering.

  Jan foreslår, at vi samler point over 3 onsdage og derigennem finder månedens vinder. Hvorledes det rent praktisk skal gøres vil Jan tage sig af.

   

  Jørgen takkede for et godt og konstruktivt møde og dirigenten for god ledelse.

   

  Referent:

  Gurli Ypkendanz