Referat fra generalforsamling 2019

Badminton Generalforsamling, d. 10. april 2019

(26 fremmødte incl. 7 fra bestyrelsen)

 

Valg af dirigent

Viggo Poulsen blev valgt. 

Valg af stemmetællere

Lars Dalskov og Ole Skotte blev valgt. 

Formandens beretning (René Larsen)

Kan ses på hjemmesiden.
 

Bent Andersen spurgte, hvor mange nye spillere der er kommet udefra?  6 nye spillere.

Lis Hansen spurgte, hvem der blev klubmester i hhv. HS og DS? Henrik Bjerre blev klubmester HS og Celine Landin blev klubmester DS.

Viggo Poulsen roste den flotte aftale om tøj og fortalte, at ældrebadmintonspillerne næsten ikke havde tid til at spille men prøvede tøj – stor succes!

Tak til Thomas Lund for shoppen. 

Der var ingen øvrige kommentarer. Beretningen blev godkendt.

Regnskab

Kassereren, Lis Hansen, gennemgik regnskabet, som godkendes på hovedgeneralforsamlingen, som en del af det samlede regnskab for Tune IF og er derfor alene til orientering.

Resultatet blev et underskud på tkr. 73 mod budgetteret underskud tkr. 51. Årsag til det større underskud skyldes bl.a. køb af boldmaskine tkr. 32 samt betaling af restbeløb af nyt betalingsmodul.

Egenkapitalen udgør tkr. 335. 

Budget 2019 blev gennemgået. 

Ole Skotte spurgte, hvad badmintonafdelingen giver for det nye tøj? Badmintonafdelingen betaler 2/3 af spilledragtens pris.

Henrik Bjerre spurgte til prisforskellen på boldrør før og nu? Dorte Larsen redegjorde for den nye aftale. En tung udgift i 2019, men vil være en væsentlig forbedring fra årene 2020, 2021 . 

Der var ingen øvrige kommentarer. 

Indkomne forslag

Ingen 

Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen

Der pt. 7 medlemmer i bestyrelsen, hvilket man ønsker at fortsætte med. 

Valg

Med undtagelse af kassereren, var alle på valg.

Alle medlemmer i bestyrelsen incl. formanden var villige til genvalg.

 

Bestyrelsen blev herefter:

Formand: René Larsen (genvalgt)

Kasserer: Lis Hansen (var ikke på valg)

Bestyrelsesmedlemmer:

                  Dorte Larsen (genvalgt)

                  Henrik Bjerre (genvalgt)

                  Ole Werner Jensen (genvalgt)

                  Tina Bang Danielsen (genvalgt)

                  Jill Olsen (genvalgt)

Medlem og suppleant til Hovedbestyrelsen:

                   René Larsen, medlem (genvalgt)

                   Lis Hansen, suppleant (genvalgt)

Suppleant til bestyrelsen:

                   Flemming Mathiesen, 1. suppleant (genvalgt)

                   Elin Olsen, 2. suppleant (genvalgt)

Revisor:

                   Viggo Poulsen, revisor (genvalgt)

                   Finn Fejrskov, revisorsuppleant (genvalgt) 

Eventuelt

Lis Hansen overrakte Ældrebadminton, sidste års modtager af jubilæumsfadet, en erindringsgave på 500 kr., som kan anvendes frit. 

Ole Werner Jensen overrakte en gave til Elin Olsen, som er stoppet i spilleudvalget, med tak for stor indsats igennem mange år. Elin fortalte, at hun havde været med i badminton siden ”70erne”. 

Ole Skotte spurgte om tennisafdelingen kan få samme tøj som badminton, da de har samme sponsorer og om tøjet må bruges af tennisspillerne? René svarede, at kun badmintonspillerne kunne bestille tøjet og at tøjet ikke må bruges i tennis, hvor der spilles kampe. Thomas Lund er orienteret om, at tennisafdelingen er interesseret i at få tøj. 

Bent Andersen spurgte om Flyers til 3kl-5kl. Hvorfor deles der ikke ud til de lidt ældre klasser? Tina Bang Danielsen svarede, at det er nemmere at få de ”små” klasser over i hallen. 

René spurgte om holdningen til skoleprojektet? Dette gav en god debat, og man var ikke afvisende for at tage et år mere. Jill Olsen pointerede, at pædagogerne ikke har deltaget nok. 

Da der ikke var flere, der ønskede ordet under eventuelt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 

Referent: Anni Poulsen 

 

------------------------------                                        ------------------------------

Viggo Poulsen, dirigent                                        Anni Poulsen, referent