Referat fra generalforsamling 2018

Badminton Generalforsamling, d. 11. april 2018

(23 fremmødte incl. 7 fra bestyrelsen)

 Valg af dirigent

Viggo Poulsen blev valgt

 Valg af stemmetællere

Niels Erik Olsen og Lillian Ebbeskov Larsen blev valgt

 Formandens beretning (René Larsen)

Beretningen blev godkendt. 

Kan ses på hjemmesiden.

 Regnskab

Kassereren, Lis Hansen, gennemgik regnskabet, som godkendes på hovedgeneralforsamlingen som en del af det samlede regnskab for Tune IF, og er derfor alene til orientering.

Resultatet er et overskud på tkr. 26. Den væsentligste årsag til overskud er et mindre forbrug af bolde.

Egenkapitalen udgør tkr. 408.

Budget 2018 blev gennemgået. Der er budgetteret med et underskud på tkr. 51 til nogle ekstraordinære aktiviteter i 2018, bl.a. styrkelse af socialt samvær ved klubmesterskaberne og et nyt betalingsmodul.

Der var ingen kommentarer til regnskab og budget.

 Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen

Der er pt 7 medlemmer, hvilket man ønsker at fortsætte med.

 Valg

Med undtagelse af formanden, var alle i bestyrelsen på valg.

Susanne Jørgensen og Simon Vittov ønskede ikke genvalg.

Som det ene nye medlem blev Tina Bang Danielsen valgt. Den anden ledige bestyrelsespost står åben, idet man vil forsøge at værge én fra Ældrebadminton. Dette blev godkendt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen blev herefter:

Formand: René Larsen (var ikke på valg)

Kasserer:  Lis Hansen (genvalgt)

Bestyrelsesmedlemmer:

                   Dorte Larsen (genvalgt)

                   Henrik Bjerre (genvalgt)

                   Ole Werner Jensen (genvalgt)

                   Tina Bang Danielsen ( nyt bestyrelsesmedlem)

                    ? ”en åben plads”

 Medlem og suppleant til Hovedbestyrelsen:

                   René Larsen, medlem (genvalgt)

                   Lis Hansen, suppleant (genvalgt)

Suppleanter til bestyrelsen:

                   Elin Olsen, 1. suppleant (genvalgt)

                   Flemming Mathiesen, 2. suppleant (genvalgt)

Revisor:     Viggo Poulsen, revisor (genvalgt)

                   Finn Fejrskov  Revisorsuppleant (ny)

 Eventuelt

Elin: Når der skal satses på ungdommen, så bruge nogle af ideerne fra DGI (Mathias Teglberg)

René: Enig, ungdom skal have et løft

 René orienterede om, at han og Lis skal til møde d. 3. maj omkring den ny Persondatalov.

 Lis rettede en stor tak til Susanne for mange års godt samarbejde. Tak for flotte personlige indsatser og  Susannes fantastiske måde til at tænke kreativt og dermed at have været med til at forme nye tiltag i klubben.

 René overrakte vingaver til Susanne og Simon med tak for deres indsats i bestyrelsen.

 Da der ikke var flere, der ønskede ordet under eventuelt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

 Referent: Anni Poulsen